Wycena przedsiębiorstw

 • Trafność wyceny przedsiębiorstw koncentruje się na umiejętnym doborze metodyki, której adekwatność winna być podyktowana skonkretyzowanym celem i funkcją wyceny, specyfiką badanego podmiotu oraz uwarunkowaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

  Określanie wartości przedsiębiorstw bądź poszczególnych aktywów jest procesem niezwykle żmudnym i bardzo złożonym. Wartość badanego organizmu jest bowiem zdeterminowana rozmaitymi elementami o niejednorodnym charakterze. Wśród składowych odnaleźć można zarówno te o charakterze wymiernym (np. nieruchomości, urządzenia, maszyny, wyposażenie), jak i niematerialne, w stosunku do których utrudniony jest zobiektywizowany pomiar wartości.

  Uwzględniając powyższe spostrzeżenia, w wycenie przedsiębiorstw wykorzystuje się całą gamę metod, skutecznie ograniczających ryzyko błędu i obiektywizujących wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

  W swoich wycenach podmiotów gospodarczych Centrum Wyceny Mienia Sp. z o.o. stosuje wiele metod wyceny. Są wśród nich relatywnie proste metody majątkowe oraz szeroka grupa metod złożonych, opartych w głównej mierze o zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodu w przyszłości.

  Z katalogu uznanych i powszechnie stosowanych w praktyce gospodarczej metod wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części wykorzystujemy:
 • metody majątkowe:
    - wartości księgowej netto
    - skorygowanych aktywów netto
    - na podstawie wartości likwidacyjnej lub odtworzeniowej
    - znaków towarowych, wartości niematerialnych i prawnych
    - środków trwałych
 • metody dochodowe:
  - oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF)
 • metody mieszane:
    - niemiecka
    - szwajcarska
    - stuttgarcka

Sidebar Menu