Zmiana Ustawy o lasach

30 kwietnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 586), zgodnie z którą Skarb Państwa (Lasy Państwowe) uzyskał m.in. prawo pierwokupu gruntów zalesionych sprzedawanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Podpisana nowela wprowadza do ustawy o lasach w art. 37a ust. 1 mechanizm stanowiący, iż w przypadku sprzedaży przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, gruntów:

• oznaczonych jako las w ewidencji gruntów i budynków,
• przeznaczonych do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• lasów objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu tych gruntów.
W ramach procedury skorzystania z tych uprawnień nadleśniczy za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych kieruje pisemny wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na nabycie gruntu.
Nadleśniczy jest uprawniony do zlecenia określenia przez rzeczoznawcę majątkowego wartości gruntu, którego dotyczy wniosek. Ponadto zgodnie z przyjętą ustawą, jeżeli nadleśniczy uzna, że cena określona w dotyczących gruntu umowie lub jednostronnej czynności prawnej rażąco odbiega od wartości rynkowej gruntu, może wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu. W takim przypadku Sąd ustala cenę w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa wprowadza również zasadę, iż czynności prawne dokonane niezgodnie z przyjętymi regulacjami, w szczególności bez zawiadomienia nadleśniczego, są nieważne.
Ponadto ustawa wprowadziła obowiązek ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wykonaniu przez Lasy Państwowe prawa pierwokupu lub prawa wykupu wraz z podaniem danych dotyczących nabytego gruntu (województwo, powiat, gmina, nazwa oraz numer obrębu ewidencyjnego, a także numer działki ewidencyjnej) oraz ceny, za jaką nastąpiło nabycie.

(opracowanie na podstawie: Dz. U. 2016 r. poz. 586 oraz bip.lasy.gov.pl)Sidebar Menu