Odpowiedzialność za opinie biegłych sądowych

Od 15 kwietnia 2016 r. obowiązuje Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437). W nowych przepisach przewidziano precyzyjne sankcje dla biegłych sądowych wykonujących nierzetelnie swoje obowiązki. Zarówno w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (art. 618f §4a i 4b), jak i ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 89 ust. 4a i 4b) wskazano, iż w przypadku złożenia opinii fałszywej, biegły nie otrzymuje wynagrodzenia ani zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z jej sporządzeniem, natomiast w razie, gdyby opinia była nierzetelna lub została sporządzona ze znacznym nieusprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obniżeniu, przy czym można również w takim przypadku odstąpić od przyznania wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego.

Wspomnianym na wstępie przepisem wprowadzono do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zapis dotyczący ochrony biegłych sądowych wykonujących swoje czynności: w art. 157 dodano §3 w brzmieniu: „§ 3. W związku z wykonywaniem czynności wynikających z postanowienia o zasięgnięciu opinii biegły korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych”.

(opracowanie na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 437)

.

Sidebar Menu