Ujednolicenie przepisów Prawa budowlanego

9 lutego 2016 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Tekst jednolity uwzględnia szereg zmian w przepisach dokonanych między innymi na skutek uchwalenia ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133), ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774), ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265), ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).

(opracowanie na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Sidebar Menu